TERMES I CONDICIONS BOTIGA ONLINE

  1. CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I LA SEVA ACCEPTACIÓ

Les següents condicions generals de compra (d’ara en endavant, les “Condicions Generals de Compra”) regulen l’adquisició dels productes oferts a través del lloc web www.3idem.cat per part dels clients de Traç dimensional, SL

Les dades del responsable de la botiga són:

Traç dimensional, SL

Carrer Palència, 56 local 1

08027 Barcelona

NIF: B66554668

L’acceptació de les Condicions Generals de Compra significarà l’acceptació expressa, plena i sense reserves, de la totalitat de les Condicions Generals de Compra en la versió publicada per Traç dimensional, SL en el moment de l’accés del client.

  1. NATURALESA DE LA BOTIGA

Com a client, vostè declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les actuals Condicions Generals de Compra. No obstant això, vostè accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització de la botiga web té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Traç dimensional, SL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la botiga web, així com suspendre l’accés a la mateixa de manera temporal o definitiva.

  1. OPERATIVA DE LA BOTIGA VIRTUAL

3.1 Registre
En cas que el client es registri a la botiga online, haurà de complimentar de manera obligatòria el formulari de registre. A partir d’aquest moment, esdevindrà client de la botiga. Els codis d’accés (usuari i contrasenya) són de caràcter personal i intransferible, i és obligació del client vetllar per la seva custòdia, bon ús i integritat. Així mateix, el client és l’únic responsable de l’elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya o codi d’identificació i de les conseqüències que d’això se’n puguin derivar.

En qualsevol cas, el client podrà fer ús dels seus drets d’accés i modificació de les seves dades a través de les opcions habilitades al lloc web www.3idem.cat. Per eliminar les dades haurà de posar-se en contacte amb info@3idem.com per tal de procedir respectant el seu dret, així com la nostra obligació de mantenir les dades fiscals d’identificació de les vendes. A través d’aquesta opció, el client també podrà activar/desactivar la possibilitat de rebre correus electrònics amb informació sobre www.3idem.cat.

3.2 Productes i preus
www.3idem.cat aplicarà el preu del dia en què es va fer la compra, amb independència del dia en què es faci l’entrega, de manera que el client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici de què, en el moment de l’entrega, aquestes ofertes ja no estiguin vigents.
www.3idem.cat es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels productes, així com de suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

Traç dimensional, SL informa que tots els preus inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

El sistema de compra se sotmet a la legislació vigent a Espanya. Per tant, totes les operacions de venda s’entendran realitzades al domicili:

Carrer Palència, 56 local 1

08027 Barcelona

3.3 Formes i dates d’entrega

En el moment de l’entrega, el client haurà de firmar el certificat d’entrega de la comanda conforme la comanda ha estat lliurada i acceptada.

Traç dimensional, SL no assumirà cap responsabilitat en el retard en el lliurament o la pèrdua de les comandes quan aquests retards o pèrdues no siguin directament imputables a Traç dimensional, SL o en casos de força major en els terminis i condicions previstes en les Condicions Generals de Compra.

Despeses d’enviament

Els enviaments es faran a través de missatgeria, sempre amb la màxima qualitat i seguretat del servei.

La data d’entrega variarà depenent del tipus de producte i de la zona geogràfica on s’hagi d’enviar i/o de la gestió per part del servei de missatgeria.

El cost de l’enviament és el que queda reflectit a la comanda.

Devolucions
Dret de revocació: l’Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d’Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb Traç dimensional, SL (mitjançant  correu electrònic dirigit a info@3idem.com), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s’exercirà sense penalitzacions de manera que Traç dimensional, SL procedirà al reintegrament de l’import total de la compra, incloent, si n’hi ha, les despeses d’enviament.  Per poder efectuar la devolució, el producte ha d’estar complet i en perfecte estat. Pel que fa a l’embalatge del producte retornat, no és necessari que mantingui les condicions originals, però si aquest fos el cas, el producte podria patir una depreciació.

3.4 Formes de pagament

Targeta de crèdit (VISA o MasterCard)
Rebrà un correu electrònic de confirmació amb el número de la transacció realitzada.

Transferència bancària
Rebrà un correu electrònic de confirmació amb els números de compte on ha de fer la transferència bancària a nom de Traç dimensional, SL

És molt important que, a l’hora de realitzar la transferència, indiqui el seu número de comanda així com el nom i cognoms. No es considerarà efectiva la comanda i no es procedirà al seu subministrament fins que Traç dimensional, SL constati que s’ha fet l’ingrés.

Traç dimensional, SL garanteix al client la total seguretat en les seves transaccions, al disposar dels més actuals estàndards tecnològics a la data d’entrada en funcionament de la botiga web, en quant a protocols i serveis de seguretat.

Li comuniquem que la informació de les seves comandes serà guardada.

3.5 Confidencialitat i seguretat

Traç dimensional, SL manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus clients, comprometent-se a la protecció de les seves dades personals. La protecció de les dades s’estén a tot el que fa referència a la recollida i ús de la informació proporcionada a través del lloc web.

En aquest sentit, Traç dimensional, SL li garanteix, en els terminis establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en el que s’emmagatzemaran i tractaran aquestes dades té les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l’accés per part de terceres persones no autoritzades.

  1. CONFIRMACIÓ DOCUMENTAL DE LA CONTRACTACIÓ EFECTUADA

Traç dimensional, SL li enviarà per correu electrònic, una vegada acceptades de forma expressa les presents Condicions Generals de Compra, justificació de la compra efectuada.

  1. FORÇA MAJOR

S’entén per força major, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:
– qualsevol succés impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable

– les errades en l’accés als diferents llocs web

– les errades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica

– els danys produïts per tercers o atacs al servidor del portal (virus) que afecten la qualitat dels serveis i que no siguin imputables ni a Traç dimensional, SL ni a l’usuari

– les errades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i dels continguts del portal

– els problemes o errades en la recepció, obtenció o accés al lloc web per part d’aquests tercers

– incendis

– inundacions o terratrèmols

– vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions acceptades per Traç dimensional, SL

– l’escassedat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica

– accidents

– conflictes bèl·lics

– embargaments comercials o de qualsevol tipus

– bloqueig

– disturbis

– qualsevol disposició governamental

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals de Compra s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals de Compra, tant el client com Traç dimensional, SL, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

  1. GARANTIA

La garantia atorgada és vàlida en els terminis que la legislació espanyola estableixi.

La garantia entra en vigor a partir de la data de compra que es detalla en la factura.

Queden excloses totes les despeses derivades del transport.

La pèrdua o deteriorament durant el transport no és responsabilitat de Traç dimensional, SL

  1. ANUL·LACIÓ DE GARANTIES

L’ús incorrecte de la seva utilització, manipulació o manteniment per part del client d’un producte.

No s’acceptarà cap material danyat, amb un embalatge insuficient, sense embalatge o amb mostres evidents d’una manipulació incorrecta. .

L’acceptació d’aquestes condicions generals de compra per part del client és condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui beneficiar del servei de la botiga web.

El client declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit íntegrament i acceptat les Condicions Generals de Compra i les Condicions Generals d’Accés i Ús de la botiga web.